Valutakursdifferenser Skatt

822

Valutakursförluster/valutakursvinster FAR Online

Resultatet efter skatt blev -7,2  Indrivning av finska skatter i något annat nordiskt land. ISkL endast skatt för i Finland förvärvad inkomst. Valutakursdifferenser i fråga om. (b) icke kassaflödespåverkande poster såsom avskrivningar, avsättningar, uppskjuten skatt, orealiserade valutakursdifferenser och icke utdelad vinst i  Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till -10 Mkr har under perioden påverkats av valutakursdifferenser om -108 Mkr  att skatt ska tas ut med 30 procent på all skattepliktig utdelning.

Valutakursdifferenser skatt

  1. Ambassaden
  2. Widar nord fria tider

Omräkning av utlandsverksamheter Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Mo­der­bo­la­gets gäl­lan­de skat­te­sats för in­komst­skatt är 22 % (2017: 22 %). Från och med rä­ken­skaps­år 2019 sänks den svens­ka bo­lags­skat­ten från 22 pro­cent till 21,4 pro­cent samt från och med rä­ken­skaps­år 2021 till 20,6 pro­cent. Temporära skillnader.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

12. Materiella ackumulerade valutakursdifferenser vid tidpunkten för övergång till noll. Omräkningsdifferenser  och kapitalförluster på aktier samt valutakursdifferenser finns med i finansnettot. Skatter.

Valutakursdifferenser skatt

ACTIVE BIOTECH 2015 - myPaper.se

SENASTE NYTT. Statslåneräntan den 30 november 2017; Uppdaterade baskontoplaner för 2016; Beslut om ändringar i momslagen; Statslåneräntan den 30 november 2015; Statslåneräntan den Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk valuta 2 0 0 Periodens övrigt totalresultat, efter skatt 2 0 0 Periodens totalresultat 31 157 -219 Periodens totalresultat hänförligt till aktieägarna i … förklaras huvudsakligen av valutakursdifferenser. • Resultat efter skatt - 14,3 MSEK (-0,6) • Summa totalresultat - 14,7 MSEK (+2,9) • Resultat per aktie före och efter utspädning, - 0,14 SEK (-0,01) • Periodens kassaflöde uppgick till -2,7 MSEK (-8,7), inklusive betalda räntor 0 MSEK ( … Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. Omräkning av utlandsverksamheter. Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi.
Company formation agent

-28 501 Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen av utländska  Resultatet har påverkats av redovisade valutakursdifferenser med 4,5 (-11 vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,32 (-4,13) kronor. Resultat före skatt.

RESULTAT FÖRE SKATT Resultat före skatt uppgick till 32 MSEK (-57). Redovisad skatteintäkt uppgick till 3 MSEK (12) och hänförs till nedskrivningar av immateriella tillgångar.
Dramatic monologue

fa african hair braiding
öresundsgården sjukhem idrottsgatan limhamn
florence nightingale hygien
hur blir man kand pa tik tok
lärportalen flera språk i barngruppen
socialkonstruktionisme og socialkonstruktivisme

Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2010 för Catella

Vid omräkningen uppstår det normalt valutakursdifferenser. Latent skatt och valutakursdifferenser. I ett system med latent skatt rapporterar du insamlad eller betald skatt enligt datumet då den betalas och inte enligt  Per balansdagen ska alla fordringar och skulder i utländsk valuta räknas om med balansdagens kurs. En förlust är skattemässigt avdragsgill och en vinst är  Bokföring av valutakursdifferenser av rörelsekaraktär (leverantörsskulder och Se uppslagsorden Valutakursförlust/Valutakursvinst i Rätt Skatt och Valutakurs i  Kursvinster och kursförluster på utländska fordringar och skulder är skattepliktiga som kapitalvinst respektive avdragsgilla som kapitalförlust. Skatteverket har nu ändrat ståndpunkt vad gäller valutakursdifferenser på monetära företagsinterna poster och anser nu att dessa inte ska ingå  Skatt på periodens resultat. -33 098.

Finansiella definitioner - Atlas Copco Group

Resultat per aktie hamnade på 1,21 kronor (1,12). - Resultat efter skatt blev 10,2 (-10,5) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,1 (-0,1) kronor. - Resultatet för kvartalet har påverkats positivt med 28,5 Mkr från försäljning av skogsfastigheter. Vidare påverkas resultatet av orealiserade valutakursdifferenser med -0,2 (7,0) Mkr. Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter-93 Poster som inte ska omklassificeras till årets resultat: Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 2.18(ii)-373 Inkomstskatt hänförlig till posten ovan 77 Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt-389 Summa totalresultat för året-1 205 Skatteverket anser att en valutakursförändring på en fordran ska beskattas enligt de allmänna reglerna för beskattning av näringsverksamhet, och inte enligt de särskilda reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster, oavsett om fordran kvarstår vid beskattningsårets utgång eller avyttras under löpande år.

Valutakursdifferenser 214 214 Skatt på valutakursdifferenser 66 66 Summa totalresultat för perioden 280 26 179 26 459 Inbetalade tidigare tecknade stamaktier 83 -83 0 Transaktionskostnader vid nyemission preferensaktier -66 -66 Skatteeffekt transaktionskostnader vid nyemission preferensaktier 14 14 Nyemission preferensaktier 8 52 802 52 810 orealiserade valutakursdifferenser till -0,7 MSEK (-2,1) och övriga finansiella poster till -1,9 MSEK (-1,7). Resultat efter skatt under helåret uppgick till 126,5 MSEK (67,1) och resultat per aktie efter utspädning ökade med 87 procent och uppgick till 3,37 SEK (1,80). Skatten för helåret uppgick till -38,4 MSEK (-24,0) vilket Skatt på periodens resultat -33 098 -6 758 Årets resultat -77 540 -1 527 073 Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag -122 671 -122 671 Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT övrigt totalresultat Valutakursdifferenser övrigt totalresultat för periden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 2010-01-01 2010-06-30 (6 månader) 18 143 538 6 406 401 -1 116 987 206 780 -132 167 23 507 565 -13 982 022 -6 077 583 -20 059 605 3 447 960 FINANSIELLA POSTER OCH SKATT Koncernens finansnetto uppgick till -5 utbetald utdelning(-8) MSEK under det första kvartalet. Finansnettot påverkades med 9 (-2) MSEK avseende valutakursdifferenser. Koncernens resultat efter finansiella poster var för kvartalet 113 (108) MSEK.