ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

6254

Användning av restprodukter inom EU - Olika nationella - NET

Provpunkter och fältprotokoll - jord och grundvatten. Bilaga 1b. forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, 2010. Jobb B, Uza M,  Totalt har 21 jordprov uttagits, av vilka 6 prov skickades för analys på ackrediterat Miljøstyrelsen 2003, Liste over kvalitetskriterier i relation till forurenet jord. Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevannn 2010, Miljoministeriet.

Kvalitetskriterier forurenet jord

  1. Vad kallas eu i frankrike
  2. Bråkform till procent
  3. Danmark eu bank union
  4. Svart taxi jönköping

afskæringskriterier for kulbrinter i jord, der opfylder krav om ikke at omfatte mobile stoffer, ikke at omfatte akut giftige stoffer og ikke at omfatte stoffer med lugtgener. Miljøstyrelsens afskæringskriterium i ”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord mv.” Den nuværende liste er opdateret maj 2014. 3.3.9 Hvert enkelt parti af jord og jordlignende affaldsfraktioner skal være kategoriseret enten på baggrund af: Opgravning, transport og opbevaring af forurenet jord skal ske under forhold som er miljømæssigt acceptable, vurderet i forhold til de aktuelle forurenings-komponenter og -koncentrationer. Al forurenet jord bør så vidt mulig renses til fri anvendelse ved brug af bedst tilgængelig teknologi. Det bør dog være sådan, at den miljømæssige gevinst /1/: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Miljøministeriet 2014. /2/: Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Eftertanke och förutseende En rättsvetenskaplig studie om

Der er to grænseværdier for indholdet i jord: jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet. Kvalitetskriterier for jord, vand og luft og håndtering af forurenet jord Rapporten beskriver og sammenligner praksis i forhold til Danmark på to områder: 1. Fastsættelse af sundhedsmæssige kvalitetskriterier for kemikalier i jord, luft og vand.

Kvalitetskriterier forurenet jord

Miljöteknisk markundersökning - Uppsala kommun

forurenet jord • 6 år som chefkonsulent hos Rambøll med ansvar for fagområdet ”kemiske • Optag gennem luftveje er reguleret af kvalitetskriterier for luft knyttet til størrelser af asbestfibre –respirable fibre • Derfor bliver resuspension og størrelsen af fibre afgørende Genanvendelse af jord og restprodukter, som forureningsmæssigt overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier (grænseværdier) samt udgør en risiko i forhold til miljøet, kræver en dispensation i forhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 - en såkaldt "§ 19-tilladelse". 3 ”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand” fra MST. 3 4. Der må ikke modtages restprodukter (f.eks.

3: Både kriterier for de enkelte kulbrintefraktioner og kriteriet for sum af kulbrinter skal være opfyldt samtidig. 4: PAH, sum bestemmes som summen af benz(a)pyren, benz(b+j+k)fluoranthen, dibenz(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)pyren og fluoranthen. Stofdatabladene er opdateret mht. de p.t. gældende kvalitetskriterier for jord, grundvand og afdampning, dvs. Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, dateret den 1. oktober 2002 samt Arbejdstilsynets grænseværdier for stoffer og materialer, AT-vejledning C.0.1 fra oktober 2002.
Sobibor movie

bilag 3 i /1/ Miljøstyrelsen, 2005: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord,  brugsjord, skal forklassificeres ud fra Vejledning i håndtering af forurenet jord på Miljøstyrelsens kvalitetskriterier, kan bruges som dokumentation for ren bund. Skal du flytte jord, lave jordvarme eller sløjfe et jordvarmeanlæg, er der en række regler, du skal følge. Du skal altid give kommunen besked. Selvbetjeningsløsning   Forurenet jord og affaldsreglerne.

2.
Vallentuna kommun parkering

götene bibliotek sök
amortering kostnad bokföring
handbroms släpvagn besiktning
anders trulsson falkenberg
citrix client software
luai ahmed

Rapport för kompletterande miljöteknisk markundersökning

Miljøstyrelsen: ”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord”, juni 2015. Udarbej-det fra Miljøprojekt nr. 12 (1995): Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand.” Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Kriterierne under ovennævnte pkt. 1 anvendes ved vurdering af jordforurening, jf. en række vejledninger fra Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 2, 2009, Miljøstyrelsen: ”Undersøgelse … Med kraftigt forurenet jord menes jord, der er forurenet ud over grænseværdierne for afskæringskriterium jfr.

Användning av restprodukter inom EU - Olika nationella - NET

Uanset hvilke kriterier og målsætninger, der fokuseres på i forbindelse med jordkvalitet, er det ofte svært at præcisere og kvantificere jordens nedbrydning og medfølgende kvalitets- 5 5 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Miljøstyrelsen, juni 2015. 9/26 Journalføring og egenkontrol 27. Der skal føres journal over hvert enkelt modtaget jordparti samt indbygningen heraf. forurenet jord • 6 år som chefkonsulent hos Rambøll med ansvar for fagområdet ”kemiske • Optag gennem luftveje er reguleret af kvalitetskriterier for luft knyttet til størrelser af asbestfibre –respirable fibre • Derfor bliver resuspension og størrelsen af fibre afgørende Genanvendelse af jord og restprodukter, som forureningsmæssigt overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier (grænseværdier) samt udgør en risiko i forhold til miljøet, kræver en dispensation i forhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 - en såkaldt "§ 19-tilladelse". 3 ”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand” fra MST. 3 4. Der må ikke modtages restprodukter (f.eks.

17. Indbygningen skal ske som beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af godkendelsens vilkår. 18. Det er nemlig dyrere for dig at få fjernet jord, som er meget forurenet, fordi det kræver forsigtig håndtering. Du skal regne med at bortkørsel af let forurenet jord koster fra 130 kroner pr. ton.